Iekšējās kārtības noteikumi

Šie noteikumi ir „Piejūras kempinga” viesu tiesības, pienākumu un uzvedības normas, uzturoties „Piejūras kempingā” Vasarnīcu ielā 56, Ventspilī (turpmāk – kempings):

 

 1. Lai iemitinātos „Piejūras kempingā”, jānoslēdz īres līgums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods.
 2. Noslēdzot īres līgumu, viesis veic īres maksājumus kasē pēc kempingā apstiprinātiem izcenojumiem.
 3. „Piejūras kempinga” diennakts norēķinu stunda ir plkst. 12:00. Ja īrnieks paliek kempingā pēc plkst. 12:00, īrniekam jāmaksā dienas maksa ½ kempinga mājiņas nomas (treileru vietas un telšu vietas nomas). Ja īrnieks paliek „Piejūras kempingā” pēc plkst. 16:00, viņam jāmaksā par pilnu diennakti.
 4. „Piejūras kempinga” viesim ir tiesības izmantot visus servisa pakalpojumus, kurus sniedz kempings.
 5. Kempinga viesim ir tiesības informēt kempinga administrāciju par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām, nepilnībām kempingā.
 6. „Piejūras kempinga” viesu pienākums ir, beidzoties īres līgumam, uzaicināt administratoru pieņemt kempinga mājiņu, nodot mājiņas atslēgas un iznomāto inventāru.
 7. „Piejūras kempinga” viesu pienākums ir saudzēt kempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.
 8. Uzturoties „Piejūras kempingā”, viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūru.
 9. Uzturoties kempinga teritorijā, viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst. 23:00.
 10. „Piejūras kempinga” teritorijā atļauts uzturēties tikai nomas līgumā norādītājām personām.
 11. Autotransports ir jānovieto tam paredzētajā vietā.
 12. Noslēdzot nomas līgumu, norādīt autotransporta marku, valsts Nr.
 13. Treileri kempinga teritorijā jānovieto tiem speciāli aprīkotajās vietās, kuras ierāda kempinga administrācija.
 14. Teltis „Piejūras kempingā” novietot tām paredzētajās, speciāli aprīkotājās vietās, iepriekš reģistrējoties pie kempinga administratora.
 15. Atrodoties „Piejūras kempinga” teritorijā, elektroierīces lietot saskaņā ar drošības tehnikas noteikumiem.
 16. Kempinga mājiņas, kā arī kempinga koplietošanas telpās smēķēt aizliegts. To atļauts darīt tam speciāli atļautās, ar uzlīmi apliecinošās vietās.
 17. Aizliegts kurināt ugunskuru tam neparedzētajā vietā, kā arī bez administratora atļaujas.
 18. „Piejūras kempinga” teritorijā jāievēro elementārās tīrības un kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Pēc virtuves lietošanas, atstāt to tīru. Nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros. Aizliegts izbērt atkritumus virtuvēs, tualetēs, mazgājamās telpās.
 19. „Piejūras kempinga” darbinieki ir tiesīgi ne mazāk kā divu cilvēku sastāvā bez mājiņas īrnieka klātbūtnes ieiet telpā, lai novērstu avāriju, bojājumus.
 20. „Piejūras kempinga” administrācija neatbild par kempinga viesiem piederošās mantas saglabāšanu.
 21. „Piejūras kempinga” teritorijā visiem viesiem ir jāievēro Ventspils pilsētas domes saistošie kārtības noteikumi Nr. 6.

 

Patīkamu atpūtu!

Ar cieņu,

„Piejūras kempinga” administrācija